Statut

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Stawigudzie

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w STAWIGUDZIE, zwanej dalej "OSP".

§2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

§3

Siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej jest miejscowość Stawiguda, ulica Leśna 2.

§4

Terenem działania Ochotniczej Straży Pożarnej jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz teren Rzeczpospolitej.

§5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§7

1) Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
2) Ochotnicza Straż Pożarna może - przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w tym zakresie - ustanawiać własne odznaczenia, wyróżnienia i nadawać je osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla celów OSP lub samej OSP.

§8

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§9

Celami i zadaniami Ochotniczej Straży Pożarnej są:

1) Prowadzenie działalności mającej na celu- ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poprzez: zapobieganiepowstawaniu i rozprzestrzenianiusiępożaru, klęskiżywiołowejlubinnegomiejscowegozagrożenia, 2)Zapewnieniesił i środków do zwalczaniapożaru, klęskiżywiołowejlubinnegomiejscowegozagrożenia, prowadzeniedziałańratowniczych, oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4) Działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
5) Wykonywanie innych działań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.
6) Upowszechnianie, a w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
7) Podejmowanie działań w celu ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Stawigudy oraz wspierających rozwój obszarów wiejskich i odnowy wsi.
8) Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy oraz realizacji innych zadań określonych w niniejszym Statucie.
10) Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
11) Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w §4 niniejszego Statutu.

§10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1) Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.
2) Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa oraz ochrony przed innymi zagrożeniami i klęskami żywiołowymi.
3) Organizowanie spośród swoich członków  Jednostki Operacyjno-Technicznej.
4) Prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5) Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6) Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno - wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej.
7) Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8) Prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych poprzez zakładanie własnych placówek, organizowanie seminariów oraz prowadzenie prelekcji i szkoleń.
9) Inspirowanie badań naukowych dotyczących przeszłości regionu, współdziałanie w ich prowadzeniu oraz pomoc w upowszechnianiu ich wyników.
10) Gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych i historycznych dotyczących OSP oraz przeszłości Stawigudy i okolicznych miejscowości.
11) Upowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy OSP.

12) Wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, video oraz materiałów na nośnikach elektronicznych.
13) Współpracę z organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi.
14) Realizację zleconych zadań i programów krajowych i międzynarodowych, służących realizacji celów statutowych.
15) Współdziałanie z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o podobnym profilu działania.
16) Utrzymanie odpowiedniej bazy lokalowej służącej realizacji celów statutowych, a w szczególności przez rozbudowę, przebudowę i modernizację remizy, stanowiącej siedzibę OSP oraz pozyskiwanie innych nieruchomości, jeżeli okaże się to konieczne dla realizacji celów statutowych OSP.
17) Podejmowanie wszelkich innych form działalności mających na celu zwiększenie skuteczności realizowanych przez OSP zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.
18) Gromadzenie funduszy na działalność OSP przez organizowanie imprez charytatywnych i kulturalnych, współpracę ze sponsorami i darczyńcami oraz organizowanie zbiórek publicznych po uzyskaniu zezwoleń określonych szczegółowymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
19) Wnioskowanie o wybrakowanie sprzętu będącego własnością gminy, organom samorządu terytorialnego, podejmowanie decyzji w sprawie i sposobie wybrakowania sprzętu będącego własnością OSP.
20) Podejmowanie, w miarę potrzeby, działalności gospodarczej, z której dochody zasilać będą działalność statutową OSP.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkowie dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych, w tym kobiecych drużyn pożarniczych,
2) Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
3) Członków wspierających,
4) Członków honorowych.

§12

Członkiem zwyczajnym OSP, może być:
1) Obywatel Polski lub cudzoziemiec mający stałe zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiony praw publicznych.
2) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, jeżeli deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

§13

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień Statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści:
"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Ochotniczej Straży Pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować Ochotniczą Straż Pożarną".

§14

1) Członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała pisemną zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2) Przyjęcie w poczet Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji d/s MDP o ile taka komisja istnieje.
3) Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz innych pracach i ćwiczeniach zakazanych osobom niepełnoletnim.
4) Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej mogą tworzyć drużyny d/s MDP na podstawie odrębnych przepisów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i regulaminów zaakceptowanych przez zarząd OSP.

§15

Członek zwyczajny OSP ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,
2) członkom w wieku 16 - 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działającej w Związku,
3) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
4) wysuwać postulaty i wnioski,
5) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
6) używać munduru, dystynkcji, medali i odznak.

§16

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz OSP,
3) podnoszeniu poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach, kursach i ćwiczeniach,
4) dbanie o mienie Ochotniczej Straży Pożarnej,
5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§17

1) spośród pełnoletnich członków OSP tworzy się Jednostkę Operacyjno-Techniczną,
2) pełnoletni członkowie zwyczajni tworzący Jednostkę Operacyjno-Techniczną powinni posiadać minimum przeszkolenie w zakresie szeregowych OSP lub równorzędne, aktualne badania lekarskie oraz być ubezpieczonym na okoliczność prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych.

§18

1) Przyjęcie w poczet członków OSP następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§19

Członkostwo ustaje na skutek:

1) skreślenia z listy członków z powodu:

dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w OSP złożonej na piśmie, nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 24 miesięcy, śmierci, likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

2) wykluczenia z powodu:
prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu, popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.


§20

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu OSP.
Od uchwały przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu, odwołania do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna, do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.


§21

1) W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały Zarządu OSP zatwierdzonej przez Walne Zebranie.
2) Przez przypadek szczególny należy rozumieć wykluczenie obecnego lub byłego członka Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej, jak też wykluczenie członka honorowego.

§22

Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków, zobowiązana jest zwrócić powierzone jej umundurowanie i inne przedmioty należące lub będące w użytkowaniu OSP, a wydane przez OSP do użytkowania.

§23

1)Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, która deklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą została przyjęta przez Zarząd OSP.
2)Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.

3) Obowiązkiem członka wspierającego jest przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz OSP.
4) Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości lub w inny sposób.

§24

1) Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej, lub dla rozwoju OSP. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
2) Członkowie Honorowi nie opłacają składek członkowskich.

 

Członek honorowy OSP ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz OSP.
2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
3) wysuwać postulaty i wnioski,
4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5) używać munduru, dystynkcji, medali i odznak.
6) Członkowie Honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP,
7) Być wybieranym do składu zarządu OSP lub Komisji Rewizyjnej.
8) Po spełnieniu wymagań §17 pkt. 2 wchodzić w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej.
9) Obowiązkiem członka honorowego jest przestrzeganie niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz OSP, dbanie o mienie Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeżeli członek honorowy jest członkiem JOT-u spełnia wymagania §17 to do jego obowiązków należy również podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach, kursach.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§25

Władzami OSP są:

1) Walne Zebranie Członków OSP.
2) Zarząd OSP.
3) Komisja Rewizyjna.

§26

1) Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2) Uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, powinny być podjęte w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§27

1)Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2)Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
3)Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§28

Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.

§29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP należy:

1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
3) uchwalenie absolutorium Zarządowi OSP,
4) uchwalanie programu działania i budżetu OSP,
5) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
6) wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 5 - 9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego zarządu,
7) wybór spośród siebie i odwołanie Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób,
8) uchwalanie Statutu OSP lub jego zmiany,
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczający zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
11) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
12) wybierania spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP,
13) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
14) podjęcie na wniosek Zarządu uchwały o wystąpieniu lub wstąpieniu do innych stowarzyszeń, jeżeli okaże się to korzystne dla celów OSP,
15) określanie sposobu przeprowadzenia wyborów (jawne, tajne)
16)nadanie godności Członka Honorowego OSP,
17)ustanawianie medali, odznaczeń i wyróżnień,
18)podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§30

1) Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne - sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze oraz nadzwyczajne.
2)Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§31

Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§32

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
3) na żądanie 1/4 liczby członków OSP.

§33

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia podjęcia inicjatywy lub otrzymania żądania.

§34

1)Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków OSP konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych.
2) Uchwały Walnego Zebrania Członków OSP zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.
3) Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§35

W razie nie odbycia się Walnego Zebrania Członków OSP w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie Walne Zebranie według tego samego porządku obrad.
Walne Zebranie zwołane w II terminie jest władne podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych na nim członków zwykłą większością oddanych głosów. ( z wyjątkiem zbycia, nabycia nieruchomości lub rozwiązania OSP.) W przypadku II terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dotyczącego rozwiązania OSP oraz zbycia i nabycia nieruchomości uchwały podejmowane są większością 2/3 liczby głosów w obecności, co najmniej 40% liczby członków uprawnionych do głosowania.

§36

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte w nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD

§37

1) Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarza, skarbnika i gospodarza, a także może wybrać II vice - prezesa, kronikarza, zastępcę naczelnika i członka zarządu.
2) Naczelnik straży sprawuje funkcję I vice - prezesa.
3) Zarząd może uzupełnić do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczających 1/3 ustalonego składu.
4) Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§38

Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP,
2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,
3) zwoływania Walnego Zebrania Członków OSP,
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie Statutu oraz o zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
6)opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań w zakresie zwykłego Zarządu,
8) przyjmowanie zapisów i darowizn z uwzględnieniem §29 ust. 10 Statutu,
9) przyjmowanie nowych członków w szeregi OSP,
10) wykluczanie i skreślenie z listy członków OSP,
11) przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie medali, odznaczeń i odznak.
12) tworzenie Jednostki Operacyjno-Technicznej,
13) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
14) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
15) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
16) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu, a nieprzypisanych kompetencjom Walnego Zebrania Członków OSP.

§39

Prezes reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

§40

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.
Na posiedzenie Zarządu należy zapraszać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§41

Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.

§42

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP Prezes lub I wiceprezes i Skarbnik.

§43

Naczelnik straży kieruje Jednostką Operacyjno-Techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do obowiązków naczelnika należy:
1) wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań ratowniczych,
2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych,
3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
5) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,
6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami ratowniczymi OSP i nadzór nad jego sprawnością,
7)opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP,
8)prowadzenie dokumentacji w tym książki naczelnika,
9) odpowiadanie za bhp podczas prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń oraz za przestrzeganie i stan bhp w jednostce OSP,
10) kontrolowanie i nadzorowanie terminów czasookresów badań sprzętu, wyposażenia i urządzeń będących własnością lub w użytkowaniu OSP.

§44

Za wzorowe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP, naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do Zarządu o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie medalu, odznaczenia lub odznaki.

§45

Za niewłaściwe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP, naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinujące:

1) upomnienie ustne,
2) naganę w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka OSP.

§46

Sekretarz OSP:
1) Prowadzi książkę pracy OSP.
2) Prowadzi ewidencję osób przeszkolonych, odznaczonych,
3) Sporządza listy obecności,
4) Odnotowuje czyny społeczne,
5) Protokółuje obrady, spotkania w tym z posiedzeń Zarządu oraz innych zebrań.
6) Sporządza i przedstawia do akceptacji uchwały, zarządzenia itp.,
7) Ewidencjonuje uchwały, zarządzenia itp.,
8) Podpisuje protokoły, sprawozdania i inne pisma wymagające podpisu sekretarza.

§47

Skarbnik OSP:
1) Prowadzi książkę skarbnika, w której prowadzi ewidencję wpłat, w tym: składek członkowskich, dochodów z majątku, imprez, zapisów, darowizn i spadków oraz innych wpłat i innych środków pieniężnych wynikających z działalności statutowej lub gospodarczej.
2) Prowadzi konto bankowe (o ile takie OSP posiada), rejestruje i przechowuje rachunki, paragony i kwity.
3) Przedstawia do wglądu książkę skarbnika na żądanie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
4) Sporządza i przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie finansowe za dany rok sprawozdawczy.
5) Sporządza plan finansowy jednostki OSP.
6) Przedstawia raz w roku Zarządowi i Komisji Rewizyjnej listę osób zalegających ze składkami członkowskimi.
7) Podpisuje sprawozdania i plany finansowe oraz inne pisma wymagające podpisu skarbnika.
8) Podpisuje i ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone środki finansowe.

§48

Gospodarz OSP:
1) Prowadzi książkę inwentarzową lub gospodarza OSP,
2)ewidencjonuje i znakuje środki oraz sprzęt, który znajduje się na stanie, wyposażeniu lub użytkowaniu OSP.
3) Prowadzi ewidencję środków i sprzętu będącego własnością gminy wg odrębnych przepisów.
4) Ewidencjonuje i przechowuje protokoły zdawczo-odbiorcze, zgłasza potrzebę wybrakowania wyposażenia i sprzętu.
5) Podpisuje oraz ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i środki znajdujące się w użytkowaniu OSP.

§49

Zastępca Naczelnika podlega bezpośrednio Naczelnikowi OSP, z polecenia Naczelnika lub Zarządu OSP może w jego imieniu korzystać z praw i obowiązków wynikających z §43, §44 i §45.

§50

Kronikarz OSP:
1) Prowadzi kronikę.
2) Gromadzi, przechowuje materiały archiwalne i historyczne dotyczące OSP oraz przeszłości Strzeleczek, zbiera wycinki prasowe, notatki, broszury, prowadzi i archiwizuje dokumentację fotograficzną lub inną na podstawie dostępnych środków audiowizualnych.

3) Gromadzi, zbiera i konserwuje zabytkowy sprzęt pożarniczy.
4) Odpowiada za utrzymanie i kultywowanie historycznej tradycji pożarniczej oraz organizuje wystawy, sympozja i spotkania mające na celu popularyzację historii OSP.
5) Archiwizuje i opisuje pamiątki i zbiory.
6) Prowadzi kącik lub muzeum ze sprzętem zabytkowym (o ile taki istnieje w Jednostce)
7) Przekazuje Zarządowi OSP i Walnemu Zebraniu potrzeby w sprawie konserwacji i utrzymania zbiorów i pamiątek.
8) Ponosi odpowiedzialność za powierzone zbiory, archiwalia i pamiątki oraz za powierzony w użytkowanie sprzęt audiowizualny.

§51

II vice-prezes OSP odpowiada za działalność i organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej, kulturalnej i oświatowej OSP.
Wykonuje również inne zadania zlecone przez Prezesa OSP Stawiguda.

§52

Członek Zarządu OSP odpowiada za inne zadania powierzone przez Zarząd OSP lub Walne Zebranie Członków a wynikające z §10 niniejszego statutu.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§53

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, zobowiązań i opłacania składek członkowskich, gospodarki mieniem, zabezpieczenia mienia stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu OSP oraz gospodarki paliwowej,
2) sprawdzanie protokołów wybrakowania sprzętu, protokołów zdawczo-odbiorczych, kontrolowanie prowadzenia książek naczelnika, sekretarza, skarbnika, książki inwentarzowej lub gospodarza oraz dokonywania kontroli kart pracy sprzętu silnikowego i kart pojazdu (pojazdów),
3) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonym kontroli wraz z oceną działalności OSP,
4) opracowanie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,
5) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
6) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP.

§54

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§55

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje i kieruje całokształtem pracy Komisji Rewizyjnej OSP.

§56

Sekretarz Komisji Rewizyjnej sporządza i przygotowuje notatki, protokoły kontrolne, pokontrolne, odpisy, kserokopie oraz inne materiały związane z kontrolą oraz ponosi odpowiedzialność za ewidencjonowanie i przechowywanie wszelkich protokołów, sprawozdań i materiałów kontrolnych.

§57

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§58

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w obecności osoby odpowiedzialnej za dany zakres objęty kontrolą, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w kontroli osoby odpowiedzialnej, Zarząd OSP wyznacza osobę do udzielenia wyjaśnień i okazania wszystkich materiałów objętych kontrolą.
Komisji Rewizyjnej należy udostępnić dostęp do sprzętu, pomieszczeń i dokumentacji objętych kontrolą, dokonywania odpisów, kserokopii spraw objętych zakresem kontroli.

§59

Komisja Rewizyjna może dokonać uzupełnienia w swoim składzie w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu. Wygaśniecie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji lub śmierci.

§60

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1)być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określono w art. 8, pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§61

Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ma z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak wygaśnięcie funkcji w wyniku złożenia rezygnacji zgodnie z §60 pkt. 2 Statutu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§62

Majątek i fundusze OSP powstają z:

1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniu Statutu.

§63

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służy w całości realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków OSP.

§64

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, organów lub pracowników oraz osobom z którym pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywanie majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§65

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. W przypadku II terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dotyczącego rozwiązania OSP oraz zbycia i nabycia nieruchomości uchwały podejmowane są większością 2/3 liczby głosów w obecności, co najmniej 40% liczby członków uprawnionych do głosowania.

§66

Wniosek o rozwiązanie OSP, względnie zmiany statutu może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.
Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§67

W razie rozwiązania OSP Nadzwyczajne Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie trzech osób.
W przypadku nie możności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

 §68

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Stawiguda, natomiast sprzęt i urządzenia będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego. Sprzęt i urządzenia będące dotychczas w użytkowaniu OSP, a pochodzące ze środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, przechodzą do dyspozycji przyporządkowanej terytorialnie Komendy Państwowej Straży Pożarnej.