Nabór do służby

Podział strażaków ochotników


Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

Członkiem zwyczajnym OSP może być:
- pełnoletni obywatel polski i cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,
- niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,
- niepełnoletni poniżej 16 lat za zgodą opiekunów ustawowych, jeżeli wyrazi chęć uczestniczenia w realizacji celów OSP i złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP podpisane przez opiekunów ustawowych i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków OSP.

 

 


Procedura przyjmowania nowych członków przez Ochotnicze Straże Pożarne


Aby zostać strażakiem ochotnikiem należy:

 1. Przeczytać statut OSP i zapoznać się z prawami, obowiązkami oraz wymaganiami stawianymi strażakowi ochotnikowi.
 2. Wybrać jednostkę do której chce się wstąpić
  Najlepiej wybrać jednostkę znajdującą się w pobliżu zamieszkania – dalsza odległość może uniemożliwić branie czynnego udziału w życiu OSP, np. w wyjazdach do zdarzeń.
 3. Złożyć pisemną deklarację do Zarządu OSP o przyjęcie w poczet członków jednostki.

 4. Uzyskać pozytywną decyzję Zarządu OSP w sprawie przyjęcia.

 

Cechy strażaka ochotnika


Do najważniejszych cech jakimi powinien odznaczać się strażak ochotnik należy:

 • męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych,
 • dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,
 • podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej (na ich wezwanie udzielanie pomocy stosownie do swych uprawnień i możliwości),
 • umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,
 • świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,
 • szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom,
 • koleżeństwo wobec starszych jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.

 

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi OSP w Stawigudzie prosimy o e-mail, w nim parę słów o sobie (wiek, imię nazwisko …tyle wystarczy). Wiadomość wyślij na adres: kuba23998@wp.pl